De praktijk


Logopediepraktijk Drachten | Praktijkruimte


Als logopedist houdt ik me bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Als logopedist biedt ik in de praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren. Ik behandel zowel volwassenen als kinderen met problemen op logopedisch gebied. Op deze pagina treft u informatie aan over de praktijk. Ik geef u informatie over de gang van zaken en mijn manier van werken.

Op de pagina Wat is logopedie? geef ik u meer informatie over logopedie en leg ik uit welke problemen er kunnen zijn en hoe die behandeld zouden kunnen worden.


Waardering van cliënten
Cliënten beoordelen Logopediepraktijk Drachten gemiddeld met het cijfer 9,8! Een prachtige score waar ik erg trots op ben. Download hier het certificaat van Qualizorg.


Verwijzing
Hoewel ik aan de DTL-voorwaarden voldoe (Directe Toegankelijkheid Logopedie), vraag ik wel een verwijzing van uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) voor onderzoek of behandeling, omdat niet alle zorgverzekeraars DTL vergoeden.


Aanmelding
Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.

U kunt u hier online aanmelden bij de praktijk.


Behandeling
De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.


Samenwerking
Ik werk samen met o.a. huisartsen, neurologen, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen. Ik werk graag samen met de leerkracht van uw kind omdat zij het kind dagelijks begeleiden. Zonder toestemming van de ouders neem ik nooit contact op met de school.


Vergoeding
De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Bij volwassenen gaat de vergoeding van het eigen risico af. U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt. Om een goede vooruitgang te waarborgen is een regelmatig contact tussen cliënt en behandelaar noodzakelijk. Ik verwacht dat u zich aan de gemaakte afspraken houdt. Bij niet tijdig annuleren (24 uur) ben ik door de NZA gerechtigd het verzuimtarief van € 26,- bij u in rekening te brengen.


Waarneming
Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.


Privacy
Als logopedist neem ik kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) zal worden nageleefd.


Klachten
Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.


Kwaliteitsbeleid
De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de NVLF. Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en werk ook mee aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF. Ik ben allround opgeleid en heb ruime ervaring op velerlei gebied. Ik volg regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling binnen de logopedie en ik ben verbonden aan Kwaliteitskringen. Ondanks specialisaties blijf ik me juist all-round scholen omdat ik werk vanuit een holistische visie.


Logopediepraktijk Drachten | Entree praktijk

Entree praktijk

Logopediepraktijk Drachten | Praktijkruimte

Praktijkruimte

Logopediepraktijk Drachten | Wachtkamer praktijk

Wachtkamer